• Grupa_Augustow.png

Do rozpoczęcia XXX EPP na Jasną Górę pozostało:

DUCHOWA ADOPCJA

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Duchowa adopcja jest:
- modlitwą w obronie poczętego życia
- osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu:
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1.Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2.Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).

3.Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują

4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele 00 Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

6. Kto może podejmować duchową adopcję?
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć duchową adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

10.Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Niewierny. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11.Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome I dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13.Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy
czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

14.Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach nie-
sakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
Tak.

16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej,
wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17.Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły
w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

18.W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) I od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

19.Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
• pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
• uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
• skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ....... w Święto/Uroczystość ........ biorę w duchową adopcje jedno dziecko, które imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
- przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia


Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej informacji znajdziesz na:  http://www.duchowaadopcja.com.pl/

Kilka słów ode mnie:
Duchową adopcję będę podejmować już po raz 3. Uważam, że każdy człowiek ma prawo do narodzin, a to jest właśnie mój wkład w ratowanie ludzkiego istnienia. Nie trzeba być strażakiem, policjantem, ani doktorem by ratować czyjeś życie. Jestem przekonany (co więcej wierzę), że gdyby większość społeczeństwa podjęła ten trud, nie byłoby tylu przypadków pozbawiania życia dzieci nienarodzonych. W seminarium wielu kleryków podejmuje duchową adopcję, bo rozumiemy jak wielkim darem Bożym jest życie dane od Boga. Zachęcam i proszę, byście z entuzjazmem podeszli do zadania i już 25 marca w dzień Zwiastowania zaczęli je realizować.

Kilka rad na koniec (gdy podejmiesz DA):
- by nie zapomnieć o codziennej modlitwie wybierz sobie jakiś czas w ciągu dnia (np. od razu po wstaniu z rana, po obiedzie, przed Mszą Św.) kiedy będziesz się modlił(a) złym pomysłem jest modlitwa wieczorem, bo często się o niej zapomina lub trudno jest ze skupieniem gdy jesteśmy zmęczeni (niech żyją śpiochy ;D)
- dobrym pomysłem jest przyjęcie dodatkowego postanowienia, które może nas dodatkowo ubogacić duchowo :)
- NAJWAŻNIEJSZE: twoja modlitwa nie jest bezowocna ! zniechęcenie i lenistwo to największy wróg człowieka !


Pozdrawiam kl. Rafał Hrynko

Zapraszamy do odwiedzin naszego kanału na YouTube :)

XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.


XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short